Voorwaarden

Algemene voorwaarden van F!TZ:
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met F!TZ afgesloten overeenkomsten, voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle offertes en prijsopgaven van F!TZ zijn vrijblijvend.
 3. Een opdracht kan worden aangevuld of gewijzigd; dit kan ook na aflevering. Indien hiermee extra tijd, arbeid en /of materiaal gemoeid is, kunnen de oorspronkelijke prijsopgave(n) en/of levertijd(en), in overleg met de opdrachtgever worden herzien.
 4. Als de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, kunnen door F!TZ alle tot dan redelijkerwijs gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
 5. F!TZ zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
 6. De overeengekomen werkzaamheden zullen door F!TZ zo zorgvuldig mogelijk worden uitgevoerd. Leveringstermijnen worden door F!TZ bij benadering en in onverleg bepaald. F!TZ is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering ten gevolge van omstandigheden die buiten haar macht liggen.
 7. Levering vindt uitsluitend plaats na vooruitbetaling van de factuur. Bij de levering van uw bestelling ontvangt u een bevestiging van de betaling.
 8. De verzending en het vervoer van produkten en van materiaal ter uitvoering van de werkzaamheden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.
 9. F!TZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van fouten in de voor haar rekening geleverde produkten, tenzij deze te wijten zijn aan haar eigen opzet of grove schuld. In het laatste geval zal de aansprakelijkheid van F!TZ beperkt zijn tot het opnieuw kosteloos uitvoeren van de betreffende werkzaamheden.
 10. Indien F!TZ door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering van de overeenkomst behoudt F!TZ zich het recht voor de overeenkomst te annuleren.
 11. De opdrachtgever verplicht zich ieder door F!TZ uitgevoerde opdracht bij aflevering van zaken op volledigheid en juistheid te controleren. Klachten en reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan F!TZ kenbaar gemaakt te worden.